بازگشت به صفحه اول

برشور اطلاعاتى

 

كنفرانس سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى

واحد كشورى سوئد

شنبه ٢٦ ماه مى در محل دفتر سازمان در شهر استكهلم

جشن بزرگ در حاشيه دو كنفرانس

 

 

بررسى سياستهاى پناهندگى دولت سوئد، موقعيت پناهجويان و مصافهاى تازه، پلاتفرم آتى فعاليت در سوئد و ....

 

١٠ صبح                  گشايش كنفرانس و سخنرانى افتتاحيه

١٠:٣٠ تا ١٣           سخنرانى تحت عنوان ”نگاهى به فعاليتهاى گذشته، دريچه اى                                     بسوى فعاليتهاى آتى“:

                              رعنا كريم زاده، فرزاد صميمى راسخ، توفيق محمدى، غفور عباس           نژاد، حسام منتظرى، قاسم افشار، سيوان رضايى، بهنام آرانى

 

١٤ تا ١٦ بررسى پلاتفرمها

١٦:٣٠ تا ١٨ مسايل سازمانى و انتخابات

 

*******

 

جشن بزرگ در حاشيه كنفرانسهاى سازمان پناهندگى

روز جمعه ٢٥ ماه مى از ساعت ١٩ تا ٢٤ ـ صرف شام و جشن

محل: دفتر سازمان در Nidarosgatan 12

آشنايى بيشتر با مسئولين و فعالين سازمان از گوشه و كنار سوئد، اروپا و كانادا 

 

 

شركت در هر دو كنفرانس براى عموم آزاد است.

از همه پناهجويان و علاقمندان به سرنوشت پناهجويان و پناهندگان دعوت ميكنيم در اين جلسات حضور يابند.

محل برگزارى كنفرانس در روز شنبه :  محل دفتر سازمان Nidarosgatan 12

Tunnelbanan: Husby Centrum

تلفن تماس: حسام منتظرى: 0737320460