بازگشت به صفحه اول

برشور اطلاعاتى

 

نفرانس بين المللى سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى

بيمرز

جمعه ٢٥ ماه مى ٢٠٠٧ ـ استكهلم

 

 

بررسى سياستهاى پناهندگى در كشورهاى اروپاى مشترك، موقعيت پناهندگان بطور كلى و پناهجويان ايرانى، پناهجويان ايرانى در تركيه، پيامدهاى جنگ احتمالى امريكا و جمهورى اسلامى و ....

 

١٠ صبح:       آغاز كنفرانس و افتتاحيه:        مينو هميلى دبير بيمرز

١٠:١٥ تا ١٢.٣٠ سخنرانى بزبان سوئدى و انگليسى:

                    نماينده حزب چپ سوئد (Ulla Hoffman)

                    نماينده حزب محيط زيست سوئد(Helena Leander)

نماينده ”شبكه عليه راسيسم“ : Nätverk Mot Rasism

نماينده نهاد Asylkommitté  (Anita Dorazio)

ماريا رشيدى ـ  ”خشونت عليه زنان پناهنده در ِكيسهاى ازدواج“

مهرداد درويش پور: ”پناهندگان و مساله انتگراسيون“

هوزان محمود

فاتح شيخ ـ ”نظم نوين جهانى و مساله پناهندگى“

على اعتمادى ـ ”پناهجويان و دسيسه هاى رژيم عليه امنيت آنها“

اسد نودينيان ـ ”نگاهى گذرا بر فعاليتهاى بيمرز در دو سال گذشته“

حسن اعتمادى ـ ”ايجاد يك شبكه جهانى در دفاع از حقوق پناهندگان“

 

١٢:٣٠ تا ١٣ سوال و جواب با سخنرانان

 ١٤ تا ١٦ سخنرانى ها در بررسى موقعيت پناهجويان و فعاليتهاى بيمرز:

مينو هميلى  و سعيد آرمان

اسد نودينيان ـ ”سياستهاى جمهورى اسلامى در مقابل پناهجويان“

مصطفى اسدپور ـ ”جنگ احتمالى امريكا و رژيم ايران و موج تازه اى از پناهجويان ايرانى“

 

١٦ تا ١٦:٣٠ استراحت

١٦:٣٠ تا ١٨ مسايل سازمانى و انتخاب دبير جديد بيمرز

 

محل برگزارى كنفرانس در روز جمعه ٢٥ ماه مى: Husby träff

Tunnelbanan: Husby Centrum

تلفن تماس: حسام منتظرى: 0737320460