بازگشت به صفحه اول

گفتگو با راديو پژواك

راديوى پرواك جمعه ششم ماه آپريل گفتگويى با فرزاد صميمى راسخ را پخش كرد. در اين گفتگو فرزاد به معرفى فعاليتهاى سازمان سراسرى پناهندگان در شهر لولئو ميپردازد و كمى بيشتر از خود ميگويد.

به اين گفتگو ميتوانيد از طريق اين لينك گوش دهيد