بازگشت به صفحه اول

دفاع از حق پناهجويى فرزاد صميمى راسخ و خانواده او

پرونده تقاضاى پناهندگى فرزاد صميمى راسخ با پاسخ منفى اداره مهاجرت روبرو گرديد.

فرزاد صميمى راسخ شش سال و نيم پيش بدنبال فعاليتهاى سياسى عليه رژيم ايران در محيطهاى كارگرى ايران را ترك گفت. او تحت تعقيب قرار گرفته و زندانى و شكنجه ميشود. راه فرار او به سوئد ختم ميگردد. خانواده او متشكل از همسر وى  مينا اورنگ و دخترشان مهشيد ١٢ ساله، نوامبر سال ٢٠٠٥ به او ميپيوندند. مهشيد الان شاگرد كلاس پنجم است. خود فرزاد از سال ٢٠٠٢ مشغول بكار تمام وقت ميشود و همواره تامين خانواده را با كار خود ممكن ساخته است. مينا اورنگ خود نيز از فعالين سازمان پناهندگى است.

فرزاد از چهره هاى شناخته شده محيطهاى پناهندگى در شمال سوئد است. او از مسئول دفتر سازمان سراسرى در شهر خودشان است. او سالهاست كه عضو حزب كمونيست كارگرى ـ حكمتيست است. فرزاد فعال پيگير عليه رژيم جمهورى اسلامى، مدافع حقوق زنان و كودكان و فعال كارگرى در شهر خود است. او را در سازمان دادن دهها تظاهرات و كمپين و ميتينگ و جلسات مختلف ميشود بخاطر آورد كه اشتياق و پاينبندى اش براى امر آزادى  و برابرى را بنمايش گذاشته است.

هفته گذشته خبر رسيد كه دادگاه مربوطه در اداره مهاجرت تقاضاى پناهندگى او را رد كرده است. اين بمعناى بسته شدن همه راهها بر روى فرزاد و خانواده اش است. او بايد منتظر اخراج باشد، شغل خود را از دست بدهد و زندگى بسيار سخت تا همينجا، چرخش تازه اى را به سمت تيرگى و سردرگمى و مخاطرات سنگين براى آنها بهمراه بياورد.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز فعاليت گسترده اى را براى مقابله با اين تصميم اداره مهاجرت در دستور قرار داده است. باتفاق خود فرزاد و خاونواده اش همگى ما دست اندر كار اين هستيم كه نيروى هر چه بيشترى از دوستان و همسايگان و همكلاسى ها در شهر لولئو. و از جمع نهادها و افراد انساندوست در هر كجاى سوئد و دنيا كه باشد را در دفاع از فرزاد و خانواده اش بسيج كنيم.

با ما همراه شويد!