بازگشت به صفحه اول

فاجعه مرگ پناهجويان ايرانى در مرز تركيه

جمهورى اسلامى، دولت تركيه و كميسارياى عالى سازمان ملل مسئول مستقيم اين فاجعه هستند!

 مرگ ٩ پناهجوى ايرانى در نواحى مرزى تركيه

خبر مرگ يك گروه از پناهجويان ايرانى در نواحى مرزى تركيه حكايت از فاجعه ديگرى دارد كه تعداد ٩ نفر را بطرز رقت آورى در كوهستانهاى جوار شهر "وان" در شبانگاه ٢٨ مارس بر اثر سرما به كام خود فرو برده است. خبر، حكايت از تكرار فاجعه اى را دارد كه تكرار مكررش سالهاى سال قربانيان و مسببين شناخته شده اى داشته است.

 

اينكه قربانيان اين فاجعه از فعالين فعاليتهاى اجتماعى و سياسى عليه جمهورى اسلامى بوده اند، اينكه مردم آزاديخواهي هستند كه از جهنم رژيم به تنگ آمده بودند، اينكه آيا كدام خانواده را شامل شده بودند كه از فقر و سركوب و سياهى اسلامى حاكم بر ايران بدنبال زندگى كمى شايسته تر راه فرار را در پيش گرفته بودند؛ هنوز معلوم نيست. مشخصات اين ٩ نفر بر اثر لطمات حاصل از سرما و حمله حيوانات غير ممكن بوده و كماكان در حال تحقيق است. طولى نخواهد كشيد كه نام و نشان و جزييات داستان زندگى اين قربانيان به ليست طولانى كيفرخواست مردم شرافتنمند ايران و جهان عليه مسسبين آن اضافه خواهد شد. اين كيفرخواست بقدمت جمهورى اسلامى طولانى و دردناك است. دولت تركيه و مسئولان سازمان ملل در منطقه مستقيما در اين فجايع مسئولند.

همه كوره راهها و پناهگاههاى كوههاى مرزى ايران و تركيه در سى سال گذشته شاهد تلاش سخت و جانكاه و پرمخاطره صدها هزار زن و مرد و كودك ايرانى هستند كه دست از هست و نيست خود شسته اند. جمهورى اسلامى  مسبب فرار بوده است. اين رژيم اكثريت عظيم شهروندان ٧٠ ميليونى آن جامعه را در اسارت سركوب و فقر و تحقير و تبعيض خود گرفته است و راه گريز را هم بر آنها بسته است. كنترل مرزها در شكار پناهجويان فرارى، سالهاى طولانى از تعقيب، دستگيرى و دپيورت، دام انواع باندهاى تبهكار، تبعيض و بى حرمتى و بيحقوقى مفرط در تركيه و با عمدتا با مسئوليت مستقيم اين  دولت،  فرار را به كابوسى هولناكتر براى مردم ايران و در مقابل جستجوى اين مردم بدنبال اميد و آينده بهتر تبديل ساخته است. سازمان ملل و مقامات و دفاتر كميسارياى پناهندگى اين سازمان شاهد و ناظر مستقيم اين فجايع انسانى بوده اند و با همكارى و دمسازى و سكوت خود چه با جمهورى اسلامى و چه با دولت تركيه در اين وضعيت شريك بوده اند. هم اكنون خبر اخراج قريب الوقوع چند تن از پناهجويان فعال سياسى توام با ضرب و شتم و دستگيرى توسط مقامات تركيه روى رسانه ها منعكس است.

مبارزه آزاديخواهانه مردم شرافتمند در سراسر دنيا عليه جهنم جمهورى اسلامى بطور اجتناب ناپذيرى با مبارزه براى دفاع از حقوق و زندگى و امنيت پناهجويان و مشخصا در تركيه گره خورده است. موجى از حمايتهاى سياسى و مالى و حقوقى و سياسى همواره در تحرك بوده است كه تا جان فراريان، دوستان، خانواده و عزيزان خود  از دل مخاطراتى كه در تركيه در كمين آنهاست را  مصون بداريم. تراژدى مرگ اين پناهجويان هشدار تازه ترى است كه بايد اين تلاشها را ادامه داد. سرنوشت نُه نفر قربانيان اخير را بايد به كيفرخواست تازه تر عليه مسببين آن، بايد به فشار سياسى تازه تر براى ايجاد شرايط مساعدتر براى هزاران پنهاهجوى گرفتار در تركيه و مرزها، بايد به امكان بسيج افكار عمومى در اين مورد تبديل كنيم.

همه خانواده و نزديكان اين قربانيان بايد ببينند كه سرنوشت هولناك اين قربانيان، نام و جزييات سرگذشتشان،  در تلاش پاك انسانهاى شريف آن جامعه براى زندگى بهتر فارغ از ستم و نابرابرى و تحقير،  نقش فراموش نشدنى تازه ترى را ايجاد كرده است.

مصطفى اسدپور

٢٩ مارس ٢٠٠٧