بازگشت به صفحه اول

På gång: projekt inom arbetsmarknad

پناهندگان و كلا همه خارجى تبارها با مشكلات بزرگى در رابطه با بازار كار در سوئد دست بگريبان هستند. بعضى اينرا يك ناكامى در زمينه اقتصاد سياسى و در در زمينه اجتماعى اين كشور ناميده اند. بعضى آنرا يك "ننگ" مينامند. كم نيستند بررسى ها و اظهار نظر پژوهشگران كه سر از  ناتوانى صاحبان كار و دولت، سر از تبعيض نهادينه شده در سيستم اجتماعى سوئد و حتى سر از راسيسم در مياورد. آمارها حيرت آورند. هر چه هم كه در چند سال اخير شكوفايى اقتصادى فروكش نداشته است، اما همچنان خارجى تبارها با همه آمادگى و با همه تحصيلات قبلى و با همه سوابق زندگى در اين كشور كماكان بطرز گسترده اى از اشتغال محروم اند.

اينجا بررسى دلايل اين پديده مد نظر ما نيست. بحث و فحص و پژوهش و چاره جويى از زواياى گوناگون همچنان ادامه دارد. اما در دنياى واقعى هر دليلى كه پيدا شود و نشود، دهها هزار نفر از اشتغال و بسيارى امكانات زندگى محروم مانده اند. اينكه چه بايد كرد، و چگونه ميتوان به نتيجه هم رسيد در اينجا مد نظر ما نيست.

اما مدتى قبل پروژه اى از جانب ما توسط اداره انتگراسيون سوئد مورد توجه و تصويب قرار گرفت. اين پروژه رو به پناهندگان تازه وارد به اين جامعه دارد. بخش اصلى پناهندگان البته خود سابقه طولانى از انتظار و بلاتكليفى را پشت سر دارند، اينها بسياريشان مشغول كار بوده اند. اما كماكان سالهاى اول بعداز پذيرش تقاضاى پناهندگى كماكان "در آغاز" راه بحساب ميايند. چرا كه تازه كلاسهاى درس آموزش زبان را شروع ميكنند، تازه امكان ترجمه و انتقال تحصيلات قبلى در اختيارشان قرار ميگيرد و ... و تا آنجا كه به بازار كار مربوط ميشود، شايد هنوز بدون كمك قادر به دست و پنجه نرم كردن با اين پديده پيچيده نباشند.

پروژه "رو بسوى بازار كار" تلاشى است كه امكانات اوليه را از كانال ديگرى در اختيار اين جويندگان كار قرار دهد. از اين نوع كمكها البته كم نيست. ما در پروژه خود اين امكانات را گرد آورده ايم:

  • محل دفتر سازمان پناهندگان مكان نسبتا بزرگى و با چند اتاق را شامل ميشود. در محل اين دفتر اتاق ويژه اى با يك كامپيوتر و اطلاعات لازم در مورد مراكز كاريابى گرد هم آورده شده است. پنج روز هفته ميتوان حداقل دو ساعت در روز از اين امكانات براى جستجوى فعال كار سود برد. سه روز در هفته ـ روزهاى دوشنبه تا چهار شنبه يك فرد راهنما در محل حضور دارد.
  • نوشتن تقاضانامه كار به يك "هنر" تبديل شده است! در نوشتن اينگونه اسناد شخصى نيز به مراجعين كمك ميشود.
  • در محل دفتر جلسات و سمينار و گفت و شنود با انواع طرف حسابهاى "اشتغال" ترتيب داده ميشود، اداره كار و مسئولان كمون و كارفرماها از جمله شركت كنندگان در اينگونه جلسات خواهند بود.

اين پروژه بمدت ده ماه ادامه خواهد داشت، توسط واحد كشورى سازمان و با كمك مالى و تحت كنترل و نظارت اداره انتگراسيون بپيش ميرود.