بازگشت به صفحه اول

در باره ما

واحدهاى سازمان پناهندگان در سوئد از واحدهاى شهرى آن در سوئد و در عين حال از واحد سراسرى كشورى آن تشكيل شده است.

همه واحدهاى سازمان داراى اهداف و اساسنامه مشترك هستند. هر واحد مستقلا عمل ميكند. مطابق اساسنامه، مجمع عمومى اعضاى واحدها كه معمولا هر سال يكبار تشكيل ميشود بالاترين مرجع اين واحدهاست. اين مجمع به فعاليتها و عملكرد سياسى و اجتماعى و مالى واحد رسيدگى ميكند، برنامه هاى دور بعدى واحد و مسئولين خود را با راى گيرى مخفى و بر اساس اكثريت آراء معين ميسازد.

هم اكنون واحدهاى زير در سوئد داير ميباشند:

واحد كشورى سوئد

واحد شهرى در "استكهلم" ـ  Stockholm

واحد شهرى در "گوتنبرگ" - Göteborg

واحد شهرى در "مالمو" - Malmö

واحد شهرى در "بودن" - Boden

واحد شهرى در "لولئو" - Luleå

واحد شهرى در "لينشوپينگ" - Linköping

واحد شهرى در "وستروس" - Västrås