بازگشت به صفحه اول

پيوندها

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

از شما دعوت ميشود از سايت اينترنتى سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز ديدن كنيد.

اين سايت توسط دبيرخانه مركزى سازمان سراسرى اداره ميشود. در اين سايت با مسئولين و سخنگويان سراسرى اين سازمان ـ از جمله مينو هميلى و سعيد آرمان ـ آشنا ميگرديد و در جريان نظرات و فعاليتهاى سراسرى ما قرار ميگيريد.

 www.bimarz.net