بازگشت به صفحه اول

Krisen i ekonomin och därmed på arbetsmaknaden är ett faktum, invandrare bland de värst drabbade

دوره سياه براى اقتصاد سوئِد: دوره اى سياهتر براى کارگران و مهاجرين

رکود اقتصادى در سوئد يک واقعيت انکار ناپذير است. اکتبر سياه، عنوانى شد که پس از آن يکى بعد از ديگرى مراکز مالى و پس از مراکز توليدى اسير دست بحران گشتند. در اولين تکانهاى اين زمين لرزه بيکارى ها دهها هزار نفر را شامل گشته است. ابتدا اتوموبيل سازى ها و سپس شرکتهاى کوچکتر در حاشيه اتوموبيل سازيها و بعد از نوبت به شرکتهاى خدماتى رسيده است. بحث بر سر بحران چند ساله و با صدها هزار بيکار است. کارگران و مردم کارکن و از جمله مهاجرين جز قربانيان درجه اول اين بحران خواهند بود.

بيکارى دشمن مهاجرين است. مشاغل آنها عموما مشاغل پر خطر را تشکيل داده است و بسرعت بحران و بيکاريها دامن آنها را ميگيرد. اداره کار در پيدا کردن کار در شرايط عادى کمک زيادى نميتوانست بکند، در شرايط اوج بيکارى ها اين کمکها کم تاثيرتر ميگردد. مساله اينستکه چگونه بايد با اين بليه جنگيد. هم بخاطر درآمد خود و خانواده و هم بخاطر عواقب روحى و سياسى ناشى از بيکارى. درافتادن با افکار راسيستى که پناهندگان را سربار جامعه معرفى ميکنند در چنين دوره هايى شتاب و دامنه بپشترى بخود ميگيرند.

در سازمان سراسرى پناهندگان ما در پى راههايى هستيم که با تکيه بر همدمى و مساعدت متقابل اولا فشارهاى اين شرايط را بشناسيم و ثانيا در مقابل آن سد ببنديم.

copyright © 2007 Flykting.se