بازگشت به صفحه اول

عليه كار سياه!

Lotta Holmberg:يك چهره براى دفاع از پناهجويان در بازار بيرحم كار سياه

Det finns hjälp att få när asylsökande utnyttjas inom svart arbetsmaknad

پناهجويان قربانى بازار كار سياه يك پديده شناخته شده در همه جوامع و از جمله در همين سوئد است. از ميان پناهجويان ايرانى اكثريت قريب به اتفاق اين پديده را ميشناسند و هر كس تجربه خود را دارد كه چگونه مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اما پديده محدود به پناهجويان نيست، بسيارى از پناهجويان حتى بعد از دريافت اقامت به همين راه ادامه ميدهند. در اين بازار بايد بيشتر كار كرد، كمتر مزد گرفت و از همه مزاياى قانونى محروم ماند. در اين زمينه كمكهاى زيادى هست كه ميتوان عليه كارفرماى سوء استفاده گر بكار گرفت. در اتحاديه سنديكاليستها گروه مشخصى هست كه به اين گونه كارگران كمك ميكنند. Lotta Holmberg يك فعال اين اتحاديه است كه داوطلبانه به اين كارگران كمك ميكند. او ميگويد كه فعاليت آنها كمكهاى خيريه نيست ولى در همراهى با كارگرى كه خود حق خود را ميخواهد ميشود كار زيادى را صورت داد.

خواندن كل مقاله را اكيدا توصيه ميكنيم كه در نشريه اينترنتى Drivkraft  شماره پنج منتشر شده است.

http://www.drivkraft.org/object/860/syndikalisternafordetystadestalan.htm

copyright © 2007 Flykting.se