بازگشت به صفحه اول

دوران طلايى بازار كار همچنان ادامه دارد

Fortsatt ljus tid på arbetsmarknden

Enligt publicerade prognos från AMS för juli 2007

بر اساس آمار تازه منتشر شده از طرف AMS سطح بيكارى همچنان رو به كاهش است. خبر خوب اينستكه سطح بيكارى حدود سه و نيم درصد است و به اين ترتيب حدود دو درصد از سال قبل بهتر ميباشد. اداره كار همچنان فشار خود را براى جويندگان كار افزايش خواهد داد. پروژه هاى بازار كار و غيره كماكان كاهش مييابد و جويندگان كار بايد در همكارى با اداره كار فعاليت بيشترى را در اين شرايط خوب بازار كار نشان دهند.

توضيحات بيشتر را مستقيما در از سايت اداره كار ميتوانيد مطالعه نماييد :

AMS: pressmeddelande

copyright © 2007 Flykting.se