بازگشت به صفحه اول

وقت جستجوى كار تابستانى است

Sökanadet efter sommarjobb redan nu ... 

وقت جستجوى كار تابستانى رسيده است ....

صفحه مخصوص اداره كار براى كار تابستانى نشانه آنست كه اين بازار بزودى گرم ميشود. وضع اقتصادى خوب گواه اينستكه تعداد هر چه بيشترى از شاغلين راهى تعطيلات و سفر خواهند شد و جا براى ديگران، هر چند كار موقت چند ماهه، باز ميشود. اين فرصت غنيمتى است كه جوانان و دانش آموزان به كمى پول، و كمى تجربه كارى دست بيابند... بسوزد مصب جوانى و بى پولى كه در دل گرماى تابستان هم بايد تاوان پس داد. بهر حال از نوك زدن به صفحه اداره كار در اين زمينه غافل نشويد. تجربه ميگويد كه چشم و گوش خود را باز كنيد، به همه كس و فاميل و دوستان خبر بدهيد كه اگر جايى كارى را سراغ داشتند شما را خبر كنند، اين راه مطمئنتر است!

بحثهاى مربوط به حقوق و مزايا و شرايط كار را كم كم بيشتر باز خواهيم كرد، اول كار بعدا شرط و شروط ... مگر نه؟!

صفحه اداره كار براى كار تابستانى: Arbetsförmedlingen _ sommarjobb

copyright © 2007 Flykting.se