بازگشت به صفحه اول

آخرين روزهاى انتخاب مدارس عالى

تا شانزدهم آپريل وقت باقى است ...

شانزدهم آپريل آخرين وقت انتخاب دانشگاه و رشته هاى تحصيلى در آموزش عالى در سوئد به پايان ميرسد. تب تحصيلات عالى نسبت به گذشته كمتر شده است ولى كماكان خيلى ها از ميان مهاجرين اين راه را در پيش ميگيرند. در سايت اداره آموزش عالى اطلاعات زيادى در اين مورد كماكان در دسترس است و بعلاوه اداره كار نيز خط تلفنى مخصوصى را براى كمك به كسانى كه هنوز دچار ترديد هستند، داير كرده است. اطلاعات بيشتر:

سايت اداره آموزش عالى : Högskoleverket

صفحه مخصوص اداره كار:  Arbetsförmedlingen  

copyright © 2007 Flykting.se